Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website DE Visagieschoolarabic - Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

Na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier en motivatiebrief, zullen wij binnen een aantal (werk)dagen de inschrijving behandelen en bevestigen. 

Bij het bevestigen ontvangt u van ons een email met daarbij de factuur voor de betaling van het eerste termijn. De mogelijkheid is om via IDEAL te betalen. Het kan ook per bankoverschrijving. Let op! Zet in het laatste geval duidelijk uw naam en factuurnummer bij de omschrijving. Dit om misverstanden te voorkomen. Deze betaling dient binnen 7 dagen te zijn voldaan.

Na ontvangst van het inschrijfformulier, staat u definitief ingeschreven op ons opleidingsinstituut en reserveren wij een plaats bij de gewenste opleiding.

Werkpakketen en verdere info

Het “HUIS” werkpakket van Make-up Studio en Kryolan wordt opgestuurd. Het eventueel Airbrushset (bij de opleidingen Visagie PLUS/ Grime en –Allround) wordt tijdens de eerste les Airbrush uitgereikt. Het pakket van MAC (t.w.v. € 768,90) dient voor de 1ste lesdag te worden opgehaald EN afgerekend in de MAC store in Den Haag. Er wordt een email gestuurd, wanneer het voor klaar ligt in de winkel (uiterlijk 1 week voorafgaand aan de opleiding).

Met het ontvangst van het inschrijfformulier is de overeenkomst met DE Visagieschool Arabic een feit en dienen –na betaling van het eerste termijn lesgeld- de resterende termijnkosten uiterlijk voor de 1ste vd maand van de eerste lesdag te worden voldaan. Het betreft hier een rentevrije termijnbetaling. Ook is het mogelijk om de gehele kosten in 1x te voldoen. In dit geval geven wij 5% korting op ALLE resterende kosten na de eerste aanbetaling (termijn). Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

Annulering

Annulering binnen 5 dagen na inschrijving dient schriftelijk te worden ingezonden aan DE Visagieschool Arabic. Let hierbij wel op dat hier administratiekosten van € 50,- aan verbonden zitten. Bij annulering tot twee weken vóór aanvang van de opleiding is 10% van de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering vanaf twee weken vóór aanvang van de cursus is aan annuleringskosten 50% van de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering na aanvang van de opleiding dient het volledige bedrag te worden voldaan. 

Wanneer de opleiding binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van deze bedenktijd.
Indien u door ziekte niet of niet meer aan de opleiding kunt deelnemen informeert u ons schriftelijk (met doktersverklaring). In dat geval zal bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding de lessen kunt inhalen. De betalingsverplichting zal echter onverminderd van kracht blijven.

Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst. Indien er een opleiding is volgeboekt, laat DE Visagieschool Arabic u dit per omgaande weten. DE Visagieschool Arabic behoudt zich het recht voor opleidingen bij onvoldoende deelname te annuleren of wijzigen. Het is niet 100% zeker dat u les zult hebben op de door uw gekozen dag/tijd. Bij kleine klassen, kunnen wij klassen samenvoegen waardoor u les zult krijgen op een andere dag/tijd. Dit wordt voorafgaand aan de start van de opleiding bekend gemaakt. De lessen dienen regelmatig te worden bezocht. Wanneer dit niet gebeurt, kan een uitsluiting van het examen tot gevolg hebben. Ook in deze gevallen zal de betalingsverplichting echter onverminderd van kracht zijn.

Examens

Om examen te mogen doen bij DE Visagieschool Arabic moeten de vereisten lessen zijn gevolgd en moeten alle examenonderdelen tijdig ingeleverd zijn. Wanneer gemiste lessen e.d. niet tijdig worden ingehaald of de examenonderdelen niet tijdig binnen zijn, kan er niet worden deelgenomen aan het examen. Wij streven er naar om de praktijk examens plaats te laten vinden op de locatie waar de student de lessen heeft gevolgd. Echter kan het voorkomen dat de student het examen op een andere locatie moet doen. De data en tijden van de praktijkexamens zijn altijd onder voorbehoud en kunnen 1 week van te voren nog gewijzigd worden. DE Visagieschool Arabic theorie examen wordt afgenomen in het midden van het land. De data en tijden van DE Visagieschool Arabic theorie examen worden ver van te voren medegedeeld. 

Vakanties

Vakanties vinden plaats zoals door het Ministerie van OC&W zijn vastgesteld voor de regio waarin de locatie van de school gevestigd is. Wanneer u buiten deze vakanties op vakantie gaat, kunnen de gemiste lessen niet worden ingehaald.

Inhalen

Iedere student heeft recht op 1 inhaal les. De daarop volgende inhaallessen zullen de kosten bedragen van € 45,- per les. Wanneer er geen grondige reden zoals ziekte o.i.d. is, hanteren wij deze regel, om onnodig verzuim te voorkomen.

Betaling van het lesgeld

Bij inschrijving vindt er een eerste aanbetaling van het lesgeld plaats (eerste termijn). Deze dient binnen 7 dagen voldaan te zijn.
De resterende verschuldigde termijnen dienen maandelijks op of voor de 1ste van een maand te worden voldaan. De 2e termijnbetaling dient uiterlijk voor de eerste van de maand waarin de 1e les zal plaatsvinden te worden voldaan. DE Visagieschool Arabic zal tijdig een herinneringsmail (WIK i.s.m. RIB Incasso) met een daarbij behorende factuur sturen. Dit kan via IDEAL. Wij berekenen GEEN extra rente voor de mogelijkheid tot betaling in termijnen, maar wanneer in gebreke blijft met het tijdig betalen van het lesgeld. DE Visagieschool is bevoegd een eventuele vordering op student(e) uit handen te geven en de kosten daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,- Een en ander onverminderd het recht ter zake nakoming of ontbinding van de plaatsingsovereenkomst al dan niet met volledige schadevergoeding te vorderen.

Schoolregels, lesrooster en gedrag

Tijdens les 1 worden alle schoolregels en het rooster besproken. Aan het einde van de les zal de student tekenen voor akkoord. De student dient zich hier dus aan te houden. DE student schrijft zich in om les te hebben op een vaste dag. 80% van de lessen zullen dan ook op die dag plaatsvinden echter kan het ook zo zijn dat er wel eens een les op een andere dag/ in het weekend gepland wordt. Airbrush lessen (2 dagen) en eventueel DE Visagieschool Arabic theorie examen vinden plaats in het weekend. Wij verwachten dat de student dan ook aanwezig is. Wie zich op welke manier dan ook niet aan onze schoolregels houdt of de school in kwaad daglicht stelt, kan in het ergste geval verwijderd worden van de opleiding.

Materialen en garantie

Wanneer de student kiest voor een Make-Up Studio pakket wordt deze doorgaans uitgereikt tijdens de eerste les. Hierbij worden de producten gecontroleerd en wordt getekend voor ontvangst. Wanneer een product mist en/of beschadigd is uitgereikt, wordt dit opgelost door DE Visagieschool Arabic en wordt er pas getekend voor ontvangst wanneer alles compleet is. Nadat de student getekend heeft voor ontvangst vallen de producten onder de eigen verantwoordelijkheid van de student. Wanneer er gekozen wordt voor een MAC Cosmetics pakket en er zijn klachten over de materialen kan de student zelf contact opnemen met MAC Cosmetics.

Klachten

Als u niet tevreden bent en/of klachten heeft over DE Visagieschool Arabic kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld en binnen 6 maanden worden afgehandeld. Wanneer uw klacht niet door DE Visagieschool Arabic opgelost kan worden, zal een derde onafhankelijke partij ingeschakeld worden. Dit is: “De geschillencommissie”. De uitspraak van deze 3de partij is bindend. Uw klacht wordt altijd in vertrouwen behandeld.

Eigendom

Bij aanschaf van het werkpakket worden de materialen en het lesboek eigendom van de student. Echter berust er wel copyright op het lesmateriaal van DE Visagieschool Arabic. Het is dus verboden om het lesmateriaal te kopiëren c.q. op wat voor manier dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of te verstrekken aan derden. Het materialenpakket wat door de student(e) zelf verplicht wordt aangeschaft is na betaling hiervan eigendom van de student(e).

DIRECT
INSCHRIJVEN